Reglementen

Reglement Cyclo & Ploegentijdrit

De Cyclo en ploegentijdrit worden verreden onder auspicien van de KNWU. Dit houdt vooral in dat de KNWU het parcours controleert en goedkeurt en dat de verzekering van de KNWU van toepassing is. Alle deelnemers, ongeacht of het een licentiehouder, basislid of niet-licentiehouders is automatisch verzekerd voor ongevallen, invaliditeit en aansprakelijkheid. De niet-licentiehouders zullen eenmalig apart worden verzekerd bij de KNWU. Daarvoor hoeft de deelnemer niets te doen. De kosten worden gedragen door de organisatie!

De jaarlijkse besluiten van de KNWU voorzien niet in een Cyclo. Daarom een aantal spelregels op een rij:
• Houders van een KNWU- of buitenlandse wedstrijdlicentie mogen alleen inschrijven in de wedstrijdcategorie. Hierop zal worden gecontroleerd. Overtreders zullen worden gemeld aan de KNWU. De heren elite- en belofterenners zijn uitgesloten van deelname.
• Elite dames mogen wel inschrijven. Reden hiervoor is dat we vooral willen voorzien in een behoefte bij de andere categorieën. Verder maken we geen onderscheid in amateur of sportklasse. Het enige onderscheid is, naast geslacht, de leeftijd van de deelnemer.
• Er is geen prijzengeld beschikbaar. Slechts eeuwige roem en onsterfelijkheid op het wereldwijde web is de beloning voor een podiumplek. En de kussen van de rondemiss (m/v)
• De keuze voor welke wielerkleding gedragen wordt is geheel aan jezelf. Zolang het maar de toets van algemene burgerlijk fatsoen kan doorstaan, vinden wij het prima.
• De verzetten zijn geheel vrij. Al rij je met een vast verzet, ons boeit het niet. Sterker, we zouden het te gek vinden als je met een ouderwets 5 pignon zou rijden, zolang er maar remmen op je fiets zitten. Fixed gear is dus niet toegestaan.
• Volgauto’s zijn verboden, ook tijdens de ploegentijdrit. Het is primair een fietsfeest geen carnavalsoptocht. Als je lek rijdt of ander mechanisch ongemak hebt dan moet je het in eerste instantie zelf oplossen. Wel zal de organisatie zorgen dat je – indien nodig – naar start/finish worden gebracht (inclusief je (kapotte) fiets).
• De enige auto’s in de koers zijn van de organisatie (die wel 😊) en de jury. Hun primaire taak is het om toe te zien of we allemaal wel de handen aan het stuur houden en niet gebruiken om elkaar het hoofd in te slaan. Dat is namelijk verboden.
• Het rijden in ploegverband tijdens de Cyclo is toegestaan. Als je je buurman de overwinning per se niet gunt dan rij je het gat op hem gewoon dicht, al kost je dat een eigen topnotering. Wielrennen is immers ook een tactisch spel.
• Licentiehouders zijn gewend te rijden met hun unieke Prochip. Deze mag op de fiets blijven zitten, maar heeft geen functie. We zorgen voor rugnummers met een bibtagcode om je tijd te registreren.
• Een genderneutraal iemand mag zelf kiezen tot welk geslacht hij/zij wil behoren. Daar blijven we graag buiten.
• Je kunt alleen inschrijven voor de ploegentijdrit als je ook aan de Cyclo meedoet.
• Een team voor de ploegentijdrit bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf renners. De tijd van de derde renner telt.
• Een team mag bestaan uit iedere combinatie van categorieën welke ook aan de cyclo mogen deelnemen.

Naast bovenstaande regels geldt er nog een algemeen deelnemersreglement voor iedere deelnemer:

 

Algemeen deelnemersreglement

Artikel 1: Definities

Organisatie

De Montferland Cyclo, Montferland Ploegentijdrit en Alliander SamenOm Challenge worden georganiseerd door de Stichting Marco Polo Cycling Events (MPCE).

Evenement:

Het evenement op 16 juni bestaat uit een aantal deelevenementen:

 • De Montferland Cyclo,
 • Montferland Ploegentijdrit
 • SamenOm Challenge

De eerste twee deelevenementen zijn tevens onderdeel van het NK Wielrennen voor Bedrijven (NKWB)

De in dit deelnemersreglement beschreven reglement geldt voor alle deelevenementen. Specifieke wedstrijdregels worden beschreven in de specifieke secties.

Deelnemer:

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

 

Artikel 2: Algemeen

De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan evenementen zoals genoemd onder 1. .

Nadat de Deelnemer zich heeft ingeschreven, gaat de Deelnemer akkoord met de inhoud van dit reglement.

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts mogelijk na overleg met en goedkeuring van de Organisatie.

 

Artikel 3: Medische keuring en gezondheid

Voor deelname aan het Evenement is een medische keuring niet verplicht. Wel adviseert de Organisatie voorafgaand aan het Evenement een Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren

Het dragen van een goedgekeurde valhelm is verplicht.

Bij deelname verklaart de Deelnemer dat hij / zij in goede gezondheid verkeert en fysiek in staat is deel te nemen.

De Deelnemer dient zich ten allen tijden op de hoogte te stellen van de eisen en voorwaarden die aan het materiaal worden gesteld. Zie voor de wielrenreglementen de site van de KNWU.

 

Artikel 4: Verzekering en aansprakelijkheid Organisatie

De Organisatie heeft een evenementenverzekering met ongevallendekking afgesloten voor alle Deelnemers.

De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt.

De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor:

 • Schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de
 • Door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen;
 • Schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen;
 • Schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen;
 • (Gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement;
 • Schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement;
 • Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat;
 • Gevolgschaden en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van de Deelnemer

De organisatie is niet aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie.

Artikel 5: AVG

Per 25 mei 2018 geldt in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wij als Wielerfestival Montferland respecteren de privacy en persoonlijke levenssfeer van onze leden en deelnemers. Naast het organiseren van ons mooi evenement, zijn wij ook druk bezig geweest met het in orde maken van alle overeenkomsten en documenten, die nodig zijn om aan deze nieuwe wetgeving te kunnen voldoen.

Om ook richting die deelnemers, die niet via de digitale route kennis hebben kunnen nemen van ons privacy beleid, hebben wij ervoor gezorgd dat de diverse documenten ter inzage liggen bij de organisatie.

Net als bij jullie gaat het ons als organisatie ook om de sport, maar daarbij mogen wij niet weglopen voor de wettelijke verplichting. Heb je geen zin of tijd om alsnog de stukken door te lezen, lees dan in ieder geval het hierna volgende goed door.

Persoonsgegevens zijn niet alleen:

– Naam;

– Adres;

– Geboortedatum.

Maar ook:

– Foto’s en beeldmateriaal;

– IP adres;

– Rugnummer;

– Enz.

Wij als organisatie maken van alle deelnemers een “deelnemerslijst”. Dit verwerken valt onder het bereik van de AVG. Daarnaast maken wij na iedere wedstrijd ook een “uitslagenlijst”. Deze lijst publiceren wij op onze site.

Ook delen wij gegevens, met de jury, de KNWU en partijen die betrokken zijn bij onze communicatie.

Om de wielersport en onze wedstrijd te promoten, maar ook om voor jullie een leuk aandenken te maken, laten wij foto’s maken door derden die eveneens terug te vinden zijn op onze site en onze facebook pagina.

Hoewel wij nu geen directe toestemming van u hebben, gaan wij er wel van uit u instemt met deze verwerkingen. De wet biedt ons daar ook de mogelijkheid toe (overeenkomst of gerechtvaardigde belangen) mocht u om welke reden alsnog bezwaar willen maken tegen onze verwerkingen, dan vernemen wij dat graag en zullen wij de verwerking van de ongewenste gegevens tegenhouden en of verwijderen.